โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สัญญาก่อสร้าง

สัญญาที่ 1
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)
งานโยธา (ใต้ดิน) ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย ระยะทาง 2.85 กิโลเมตร

ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559(1,890 วัน)

มูลค่าสัญญา 10,884,675,580.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญาที่ 1 ประกอบด้วย
งานอุโมงค์ใต้ดิน เป็นอุโมงค์คู่ ความยาวประมาณ 2.8 กิโลเมตร
งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน จำนวน 2 สถานี คือ สถานีวัดมังกร และสถานีวังบูรพา
งานปล่องระบายอากาศ จำนวน 2 แห่ง
งานก่อสร้างต่อเชื่อมกับอาคารสถานีใต้ดิน (เดิม) ที่หัวลำโพง


สัญญาที่ 2
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK-2)
งานโยธา (ใต้ดิน) ช่วงสนามไชย-ท่าพระ ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร

ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 (1,890 วัน)

มูลค่าสัญญา 10,163,343,224.84 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ
โครงสร้างทางรถไฟยาวประมาณ 2.57 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน 2 สถานีช่วง สนามไชย-ท่าพระ

(โครงการเป็นโครงสร้างใต้ดินตลอดทั้งระยะ) รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,890 วัน เริ่มจาก 4 เมษายน 2554 ถึง 5 มิถุนายน 2559
สัญญาที่ 2  เป็นสายเหนือ เริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณแยกสนามไชย วิ่งลอดผ่านปากคลองตลาดและแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านข้างวัดกัลยาณมิตร ตัดเข้าถนนอิสรภาพ บริเวณวัดราชสิทธาราม แล้วยกระดับเข้าเชื่อมต่อกับ สัญญา 4 ที่บริเวณแยกท่าพระ

 

สัญญาที่ 3
กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (SH-UN JV)
งานโยธา (ยกระดับ) ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (ระยะทาง 11.04 กิโลเมตร)  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558

ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,640 วัน มูลค่าสัญญา 10,846,076,250.41 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลักษณะโครงการ  ก่อสร้างตามแบบรายละเอียดโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ

ระยะทางประมาณ 11.04 กิโลเมตร ที่ความสูงประมาณ 17 เมตร ประกอบด้วยสถานียกระดับ 8 สถานี ช่วง เตาปูน-ท่าพระ
 

สัญญาที่ 4
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SINO-THAI)
งานโยธา (ยกระดับ) ช่วงท่าพระ-หลักสอง (ระยะทาง 10.47 กิโลเมตร) ก่อสร้างตามแบบรายละเอียด

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558 (1,640 วัน) มูลค่าสัญญา 12,770,093,909.04 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


สัญญาที่ 5
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK-5)

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 (1,890 วัน) มูลค่าสัญญา 4,843,984,909.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

งานระบบราง (ความยาวของราง 70.00 กิโลเมตร)

ลักษณะโครงการ
งานออกแบบระบบราง จัดซื้อ ทดสอบและประกอบราง รวมระยะทาง 27 กม. ช่วง หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,890 วัน เริ่มจาก 4 เมษายน 2554 ถึง 5 มิถุนายน 2559

 

สัญญาที่ 6
งานระบบ (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดจ้าง

14/09/2012