โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

สายสีน้ำเงิน

     ปัจจุบันแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจํานวนมาก ทั้งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ายกระดับ แต่การจราจรในกรุงเทพมหานครก็ยังคงติดขัด เนื่องจากโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนยังครอบคลุมพื้นที่ไม่ทั่วถึง ไม่ได้เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองกับแหล่งทํางานในตัวเมืองประชาชนที่ต้องเดินทางเข้าเมืองจึงยังต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามเดิม แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมากขึ้น และเชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีอยู่เดิมซึ่งจะทําให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีความสมบูรณ์มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพในการเดินทางและการให้บริการ ทําให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย

     การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ นอกจากจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและคับคั่งบนถนนที่มีพื้นที่จํากัด และไม่อาจขยายออกไปได้ในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครที่นับวันจะมีแต่ความแออัดเพิ่มมากขึ้น และช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดปริมาณรถยนต์ทวงจากชานเมืองเข้ามาในเขตกลางเมือง ช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตามแนวสายทาง และพื้นที่ข้างเคียงโดยช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศ และเสียงจากการจราจรบนถนน รวมทังปรับปรุงคุณภาพชีวตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย

14/09/2012