โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

การเคหะแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น การเคหะแห่งชาติหน่วยงานด้านการก่อสร้าง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ของบริษัท ช. การช่าง (มหาชน) โดยการเคหะเห็นว่างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ มีประโยชน์ในการเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจ เทคนิค และวิธีการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์กับวิศวกรของหน่วยงาน โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ (PMCBL) และที่ปรึกษาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง(CSCBL) รวมทั้งเจ้าหน้าที่และวิศวกรควบคุมงานและฝ่าย Safety ของบริษัท ช.การช่าง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ภาพรวมของโครงการฯ พร้อมตอบข้อสักถามและความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

Cut & Cover ส่วนงานอุโมงค์สัญญาที่ 2

 

บรรยายรายละเอียดโครงการฯ ที่ห้อง Meeting room

 

March 15, 2013 07:53