โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย : MRT - Blue Line Extension Project

ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพง

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการจัดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ในส่วนของการวางแผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง การกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง โดยมีนายช่างกมล มหาผล เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ และนายช่างนพพร รัตนฉายาบรรณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านงานอุโมงค์รถไฟฟ้า 

January 17, 2013 01:42